Trắc nghiệm: Phong cách lãnh đạo của bạn?

Hãy thử bài trắc nghiệm này xem bạn có những gì cần thiết để đưa doanh nghiệp tiến tới thành công.

Phần quan trọng nhất trong công việc của một doanh nhân là vai trò lãnh đạo. Nhưng bạn cần có những điểm điển hình nào để lãnh đạo công ty của mình trong thế kỉ 21? Sự sáng suốt? Tính sáng tạo? kỹ năng quản lí con người? Khả năng phát kiến? Quan trọng hơn là bạn hiện đã có những kĩ năng đó chưa?

Bước đầu tiên để trở thành một nhà lãnh đạo trong thế kỉ 21 là phải tìm hiểu xem bạn hiện đã có kiểu phong cách lãnh đạo nào. Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn quyết định mình nên lĩnh hội những kĩ năng chủ yếu nào cần thiết để cải thiện và phát triển. Hãy bắt đầu nhé.

 


1) Tôi tin vào trực giác của mình.
a)  Hầu như luôn luôn
b)  Thường
c)  Thỉnh thoảng
d)  Ít khi
e)  Gần như chẳng bao giờ
2) Tôi hoan nghênh mọi sáng kiến của nhân viên.
a)   Hầu như luôn luôn
b)   Thường
c)   Thỉnh thoảng
d)   Ít khi
e)   Gần như chẳng bao giờ
3) Tôi quyết đoán.
a)   Hầu như luôn luôn
b)   Thường
c)   Thỉnh thoảng
d)   Ít khi
e)   Gần như chẳng bao giờ
4) Tôi phát triển nhanh nhờ thay đổi.
a)  Hoàn toàn giống tôi
b)  Nhiều điểm giống tôi
c)   Hơi giống tôi
d)   Ít giống tôi
e)   Hoàn toàn không giống tôi
5) Nếu người đối thoại với tôi có vẻ không được thoải mái hoặc khó chịu, tôi sẽ cố gắng làm cho anh ta/cô ta thoải mái hơn (ví dụ: Tôi sẽ dùng một thái độ hoặc một ngữ điệu khác).
a)   Hoàn toàn giống tôi
b)   Nhiều điểm giống tôi
c)   Hơi giống tôi
d)   Ít giống tôi
e)   Hoàn toàn không giống tôi
6) Tôi nêu rõ các mục tiêu mà từng người phải phấn đấu đạt được.
a)   Hoàn toàn giống tôi
b)   Nhiều điểm giống tôi
c)   Hơi giống tôi
d)   Ít giống tôi
e)   Hoàn toàn không giống tôi
7) Tôi “nương theo đà” và điều chỉnh theo các thay đổi trong môi trường kinh doanh.
a)   Hoàn toàn giống tôi
b)   Nhiều điểm giống tôi
c)   Hơi giống tôi
d)   Ít giống tôi
e)   Hoàn toàn không giống tôi
8) Tôi rất giỏi về các ý tưởng thóat lệ.
a)   Hoàn toàn giống tôi
b)   Nhiều điểm giống tôi
c)   Hơi giống tôi
d)   Ít giống tôi
e)   Hoàn toàn không giống tôi
9) Một khi chúng ta đã đạt được mục tiêu, tôi đặt ngay một mục tiêu kế tiếp cho công ty của mình.
a)  Hoàn toàn đúng
b)  Gần đúng
c)  Có thể đúng/sai
d)  Hầu như sai
e)  Hoàn toàn sai
10) Tôi có khả năng đánh giá nhân viên/nhóm nào có đóng góp lớn nhất giúp công ty có thể đạt được mục tiêu dài hạn.
a)   Hoàn toàn đúng
b)   Gần đúng
c)   Có thể đúng/sai
d)   Hầu như sai
e)   Hoàn toàn sai
11) Nếu nhân viên của tôi có sự cố hoặc phạm lỗi lầm, ban quản lí phải chia sẻ phần nào trách nhiệm.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
12) Một công ty có thành công hay không phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời cơ.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
13) Duy trì quan hệ tốt với nhân viên là ưu tiên hàng đầu của tôi.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
14) Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình ở vai trò giám đốc/lãnh đạo là phải đảm bảo từng nhân viên vận dụng hết năng lực của họ.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
15) Tùy tôi đặt ra mức độ làm việc cho nhân viên trong công ty của mình.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
16) Tôi cảm thấy thoải mái khi hỏi ý kiến và ý tưởng của nhân viên đóng góp cho các dự án.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
17) Khi tôi chủ trì các cuộc họp đánh giá họat động của công ty về mặt mục tiêu, mọi người có vẻ được cởi mở và hăm hở làm việc.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
18) Tôi cảm thấy mình truyền cảm hứng làm việc cho nhân viên.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
19) Nếu tôi giao bớt công việc của mình cho một người khác, tôi lo lắng người đó sẽ không thể làm tốt bằng tôi.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý
20) Giám đốc/Lãnh đạo phải xử sự một cách đáng tin cậy để làm gương cho nhân viên.
a)  Hoàn toàn nhất trí
b)  Đồng ý
c)  Không hẳn đồng ý/không đồng ý
d)  Không đồng ý
e)  Hoàn toàn không đồng ý

Leave A Comment...