Dat trong Rung va Cao su

Tam CEO9 DT:0903865717

Tam co nguon dat cua Lam truong giao cho minh voi thoi han 49 nam t­u 100 – 1.000 Ha de trong rung va cao su thuoc dien uu dai dau tu , chu ky dau tu 5-7nam, lai suat cao. Nhung khong co kha nang ve von. Vay cac Anh Chi co thong tin gi ve linh vuc nay hay moi goi dau tu . Xin duoc hop tac.

Leave A Comment...