Sales Executive or Assistant

SK NETWORKS CO.,LTD

* * * * * *

VPĐD công ty SK NETWORKS CO.,Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh –thành viên của tập đoàn SK (Korea) sản xuất và kinh doanh toàn cầu, đặc biệt về lĩnh vực năng lượng, hoá dầu, dung môi và hoá chất. Nay do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực hoá dầu, chúng tôi cần tuyển những ứng viên có năng lực cho vị trí sau đây:

NHÂN VIÊN KINH DOANH – 01 NGƯỜI

Thời gian làm việc: giờ hành chính.

Tuổi : từ 24-35

Giôùi tính : Nam hoaëc Nöõ.

Mức lương : Thỏa thuận.

Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp chuyên nghiệp, Cao Đẳng, Đại Học chuyeân ngành Kinh tế, Marketing, QTKD hoặc Hoá.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành Aromatic, dung môi và hoá dầu.

Công việc chính: Trợ lý trưởng bộ phận hóa chất.

· Phát triển sản phẩm ngành Aromatic, dung môi và hoá dầu.

· Quản lý kênh thương mại riêng cho töøng nhoùm sản phẩm.

· Tìm kiếm những thông tin có liên quan và cơ hội đầu tư trong ngành hoá chất .

Kỹ năng yêu cầu:

§ Có khả năng nghiên cứu thị trường .

§ Có kiến thức về tiếp thị định hướng khách hàng.

§ Hiểu biết về những quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh hoá chất.

§ Có kinh nghiệm trong ngành hoá dầu là một lợi thế.

§ Có kiến thức về sự ứng dụng khác nhau của các sản phẩm chính trong ngành hàng Aromatic, dung môi và các
sản phẩm hoá dầu khác.

§ Anh vaên giao tieáp, vaên baèng ngoaïi ngöõ khoâng baét buoäc.

Coâng ty seõ taïo ñieàu kieän laøm vieäc ñoäc laäp vaø cô hoäi thaêng tieán trong töông lai vôùi nhöõng öùng vieân coù naêng löïc.

Noäp hoà sô tröïc tieáp taïi:

Taàng 8, Diamond Plaza, 34 Leâ Duaån,Q 1

Lieân heä: Coâ. Trần Thị Thu Thuỷ

Email: thuytran_cute@yahoo.com

Tel: (84-8) 8 231 397

Fax: (84-8) 8 231 396

Leave A Comment...