Kế hoạch kinh doanh có nên bao gồm các dự tính về tài chính?

Những người xem xét kế hoạch kinh doanh của bạn mong đợi được xem các dự tính về tài chính. Họ cũng sẽ hiểu rằng bạn đã đưa ra những dự tính đó dựa trên các giả định – và họ sẽ mong đợi được xem bạn giải thích thế nào cho những giả định đó.

•    Một báo cáo thu nhập

•    Một bản cân đối thu chi

•    Một báo cáo về nguồn tiền

Cố gắng không sử dụng các phương pháp kế toán sáng tạo. Tự hạn chế mình trong các nguyên tắc kế toán được công nhận rộng rãi khi làm việc với những con số của bạn.

 

Các nhà đầu tư chờ đợi những dự tính về tài chính của bạn phạm phải sai lầm là quá lạc quan. Để giảm bớt nỗi lo lắng của họ, hãy đưa ra một số viễn cảnh tài chính trong tương lai. Cho các nhà đầu tư biết rằng bạn hiểu có nhiều hệ quả có thể xảy đến cho doanh nghiệp của bạn. Qua đó, bạn sẽ có vẻ thực tế hơn. Và, để thể hiện rằng bạn đã làm việc nghiêm túc, hãy đưa ra các số liệu trung bình trong ngành đối với loại hình doanh nghiệp mà bạn đề xuất.

Leave A Comment...