Xác định mục tiêu kinh doanh

Trong danh mục đầu tư, đầu tư kinh doanh thông minh là đầu tư theo những mục đích rất cụ thể – những mục tiêu cụ thể mà bạn cố hướng tới. Cần vạch ra và bám sát những quyết định mang tính sách lược trong kinh doanh, qua đó xác định nhu cầu kinh doanh trong tầm nhìn dài hạn.

Trong quá trình lập kế hoạch chiến lược, cần xác định và xem xét tất cả các phương án có thể lựa chọn để theo đuổi trong hoạt động kinh doanh – tất cả những cơ hội mà bạn có thể đầu tư thời gian, tiền bạc và nguồn lực quản lý – và lựa chọn những cơ hội được cho là tốt nhất để theo đuổi. Trong quá trình này, nhà đầu tư cần đánh giá tất cả các cơ hội đầu tư thông qua 4 tiêu chí:

 

Những năng lực hiện tại: Đâu là những cơ hội mà bạn đang theo đuổi (có thể hiểu là những điểm mạnh của doanh nghiệp của bạn tại thời điểm hiện tại)?

Dự báo thị trường: Đâu là những nhân tố của thị trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của bạn (các xu hướng về dân cư, nền kinh tế, pháp luật…)? Dự báo về mức độ tác động của các nhân tố đó đối với hoạt động của bạn trong tương lai. Đâu là những cơ hội kinh doanh mà bạn sẽ theo đuổi trong bối cảnh của những dự báo thị trường đó?

Dự báo về cạnh tranh: Ai sẽ là những đối thủ cạnh tranh của bạn trong thị trường và khả năng cạnh tranh của các đối thủ đó như thế nào? Phạm vi hoạt động của họ thế nào? Đâu là những cơ hội kinh doanh mà bạn có thể theo đuổi để vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh đó?

Xác định nhân cách để hướng tới thành công: Đâu là những nhân cách bạn hướng tới trong cuộc sống, đâu là những nỗ lực rèn luyện của bạn, đâu là những cơ hội kinh doanh mà bạn theo đuổi để phát huy tốt nhất nhân cách hướng tới thành công của bạn?

Kế hoạch chiến lược và các mục tiêu đúng hướng đối với các hoạt động kinh doanh là rất khác nhau, vì cách đánh giá của các doanh nhân đối với các triển vọng này là rất khác nhau. Hãy đảm bảo rằng, bạn xem xét tất cả các cơ hội, đánh giá chúng một cách có cơ sở và lựa chọn những cơ hội thật sự phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn. Đó là chiến lược đóng vai trò hướng đạo cho hoạt động kinh doanh của bạn mà mọi kế hoạch đầu tư đều phải tuân thủ.

One Response to “Xác định mục tiêu kinh doanh”

Read below or add a comment...

  1. hongviet says:

    Bài viết hay, tuy nhiên để xác định mục tiêu kinh doanh, cần phải xác định mục tiêu cuộc đời bạn trước 😛 .

    http://deltaviet.com/?t=Sức-mạnh-của-mục-tiêu&page=topic&id=304

Leave A Comment...