Đặt lệnh giao dịch và nguyên tắc khớp lệnh

Nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch mua bán chứng khoán thông qua công ty chứng khoán (CTCK) chứ không được giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) hoặc trực tiếp với nhau.

Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết tại TTGDCK gồm các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một CTCK. Hiện nay, các CTCK hầu như không đòi hỏi điều kiện gì về tài chính khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Bước 2: Nhà đầu tư đặt lệnh tại CTCK. Có nhiều cách để đặt lệnh, có thể đến trực tiếp CTCK để viết phiếu lệnh hoặc đặt lệnh thông qua điện thoại hoặc thông qua Internet (tuy nhiên sau đó nhà đầu tư vẫn phải ký vào phiếu lệnh để lưu chứng từ gốc).

 

Bước 3: CTCK sẽ chuyển lệnh mua hoặc bán chứng khoán cho đại diện của công ty tại TTGDCK (còn gọi là đại diện sàn). Người đại diện này sẽ nhập lệnh vào hệ thống của TTGDCK.

Bước 4: TTGDCK thực hiện khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho CTCK.

Bước 5: CTCK thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư ngay sau khi khớp lệnh.

Bước 6: Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại CTCK sau 3 ngày làm việc (T+3) kể từ ngày mua bán.

Nguyên tắc khớp lệnh

Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc:

1. Ưu tiên về giá: Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước; lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước.

2. Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh mua, bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.

3. Mức giá khớp lệnh là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất; nếu có nhiều mức giá thỏa mãn khối lượng giao dịch lớn nhất thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn; nếu vẫn còn nhiều mức giá thỏa mãn thì mức giá cao hơn sẽ được chọn

Leave A Comment...