Ngân hàng mang tiền mua tín phiếu lãi suất 4,5%/năm

Việc có ngân hàng đi mua tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất từ 4,5-6,2%/năm cho thấy thanh khoản cao…

Ngân hàng mang tiền mua tín phiếu lãi suất 4,5%/năm

 Theo dữ liệu của Bloomberg, hôm nay (17/10), Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 2.098 tỷ đồng tín phiếu trên thị trường mở (OMO).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 1.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 4,5%/năm; phát hành 1.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 56 ngày với lãi suất 5,8%/năm; và phát hành 98 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày với lãi suất 6,2%/năm.

Hôm nay, 208 tỷ đồng tín phiếu đến thời điểm đáo hạn. Như vậy, từ 15/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tổng cộng 113.968 tỷ đồng tín phiếu, đã có 91.790 tỷ đáo hạn và còn 22.178 tỷ tín phiếu chưa đáo hạn.

Cũng trên thị trường OMO, ở nghiệp vụ repo, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 545 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 8%/năm. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng hút về 854 tỷ đồng, đưa mức hút ròng vốn trong ngày 17/10 đạt 309 tỷ đồng.

Tính hết ngày 17/10/2012, khối lượng vốn trên OMO còn lưu thông là 3.250 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm được chào ở mức 4,5%/năm, kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,67%/năm, kỳ hạn 1 tháng ở mức 6,56%/năm.

Việc có ngân hàng đi mua tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất từ 4,5-6,2%/năm và hút ròng vốn ở nghiệp vụ repo cho thấy vốn khả dụng của nhiều ngân hàng đang tốt, thể hiện thanh khoản cao.

Leave A Comment...